www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. Aantal faillissementen nog altijd op ongekend laag niveau

  Rechtbanken hebben in september 174 faillissementen uitgesproken. Dit zijn er 11 meer dan in augustus en 144 minder in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Het aantal faillissementen blijft hiermee op een ongekend laag niveau. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorige maand gingen 124 rechtspersonen (bedrijven/organisaties) en 50 natuurlijke personen (individuen) failliet.


  Sinds mei 2020 daalt het aantal faillissementen scherp. De oorzaak van het lage aantal faillissementen is niet onderzocht, maar het lage aantal is met de coronacrisis in het achterhoofd opvallend te noemen.

  In de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak is (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij het lage aantal faillissementen.

  Hoe verloopt een faillissement?

  Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Dit gebeurt duizenden keren per jaar. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

  Open data

  De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

  Meer informatie: Faillissementscijfers

 2. Reflectie bestuursrechters rechtbanken op toeslagenaffaire gepubliceerd

  De parlementaire ondervragingscommissie die onderzoek deed naar de toeslagenaffaire concludeerde eind vorig jaar dat bestuursrechters de betrokken ouders niet de rechtsbescherming hebben geboden die nodig was. Een werkgroep van bestuursrechters heeft naar aanleiding van een openhartige reflectie onder meer geconcludeerd dat als een hogerberoepsrechter de wet op een bepaalde manier uitlegt, lagere rechters zich vrijer moeten voelen om hier tegenin te gaan. Dat is te lezen in een vandaag gepubliceerd rapport (pdf, 704,1 KB). Om onrecht in de toekomst te voorkomen moet volgens de werkgroep in vergelijkbare zaken de rechtsbescherming van het individu belangrijker zijn dan het waarborgen van rechtseenheid en rechtszekerheid.

  Onderzoek

  In reactie op de toeslagenaffaire en de rol van de bestuursrechter daarin, stelde het Landelijk Overleg Vakinhoud Bestuursrecht (een landelijk overlegorgaan van bestuursrechters) een werkgroep in om te reflecteren op hoe bestuursrechters kinderopvangtoeslagzaken hebben behandeld. De werkgroep vroeg meer dan 100 rechters en juridisch medewerkers naar hun ervaringen en hun visie op de toekomst. Ook werd gesproken met betrokken ouders, advocaten en medewerkers van de Belastingdienst. Daarnaast zijn rechterlijke uitspraken uit de periode van 2010 tot en met 2019 uitgebreid geanalyseerd.

  Geen rechtsbescherming

  'Voor de slachtoffers van de toeslagenaffaire bestond de rechtsstaat de facto niet,' reageert Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak. 'Gezinnen moesten vechten tegen een veel machtiger overheid. Een oneerlijke strijd, waar rechtspraak niet altijd de bescherming bood die deze ouders wel verdienden. De Rechtspraak moet in de spiegel durven kijken en met dit rapport geven deze bestuursrechters het goede voorbeeld.' Naves spreekt zijn waardering uit over hoe kwetsbaar zij zich opstellen. 'Met naam en toenaam vertellen ze hoe ze deze zaken hebben ervaren en welke juridisch complexe afweging er achter hun uitspraken schuilgingen. Het is goed om je eigen rol onder ogen te zien en hiervan te willen leren.' 

  Alles-of-niets

  In het rapport is te lezen dat bestuursrechters regelmatig worstelden met het doen van een gevoelsmatig strenge uitspraak en de heersende jurisprudentie van de Raad van State, de hoogste bestuursrechter. De Raad van State bevestigde bij rechtszaken rondom de kinderopvangtoeslag structureel de 'alles-of-niets-uitleg' van de Belastingdienst. Daardoor leidden kleine fouten, zoals het niet kunnen aantonen van de betaling van (een klein deel van) de eigen bijdrage, tot een terugvordering van de volledige toeslag. De meeste rechters bij de rechtbanken pasten voortaan ook deze uitleg van de regels toe. In de eerste plaats omdat zij ouders geen valse hoop wilden bieden, een afwijkend oordeel zou ongedaan worden gemaakt in hoger beroep. Maar ook omdat het van belang is dat wettelijke regels in het hele land op dezelfde manier worden toegepast. Uitspraken van hogere rechters spelen hierbij een belangrijke richtinggevende rol.

  Individu

  De werkgroep concludeert nu dat bij zaken waar voor burgers grote belangen op het spel staan en onevenredig negatieve gevolgen dreigen – zoals bij de toeslagenaffaire – rechters in eerste aanleg meer gewicht moeten toekennen aan de rechtsbescherming van het individu dan aan het waarborgen van de rechtseenheid en rechtszekerheid. Dit vraagt van rechters dat zij bij elke zaak alle relevante feiten en de persoonlijke omstandigheden van de rechtszoekende grondiger onderzoeken, op de zitting bespreken en vastleggen in hun uitspraak. Óók als dit niet tot een juridisch ander oordeel leidt omdat bijvoorbeeld de wet deze ruimte niet biedt.

  Overleg en tegenspraak

  De bestuursrechters pleiten daarnaast voor meer overleg en tegenspraak binnen de rechterlijke macht. Bijvoorbeeld door juridisch medewerkers aan te moedigen om zich uit te spreken als een zaak bij hen een ongemakkelijk gevoel oproept. Maar het vraagt ook om meer kritische reflectie en uitwisseling van ideeën tussen rechters onderling, ook over de grenzen van het eigen gerecht heen. Rechtbanken moeten elkaar meer opzoeken voor overleg over ontwikkelingen in de rechtspraak en met elkaar moeten bespreken bij welk type zaken mogelijk onrecht dreigt. Ook pleit de werkgroep voor betere informatie-uitwisseling tussen rechtbanken en de Raad van State.

  Een voorbeeld

  'Ik hoop dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire en de samenleving zien dat de Rechtspraak wil leren van het verleden. Een eerlijke kijk naar het eigen handelen maakt het onrecht niet ongedaan, maar kan het mogelijk wel in de toekomst voorkomen', stelt Henk Naves. Hij geeft aan waar mogelijk de rechters te willen ondersteunen in het verder brengen van hun aanbevelingen.

  'Dat kan door in de toekomst bijvoorbeeld veel meer rechterlijke uitspraken online te publiceren, zodat misstanden eerder worden opgemerkt. En door nog vaker in gesprek treden met andere staatsmachten. Om niet functionerende wetgeving of een onrechtvaardige uitwerking van beleid onder de aandacht te brengen. Maar ook om te blijven benadrukken dat het tijd is dat de Rechtspraak een stabiele en robuuste begroting krijgt, want zonder dat komt de kwaliteit van rechtspraak onder druk te staan – zoals ook te lezen is in het vandaag gepubliceerde rapport.' 

  De Raad van State (hogerberoepsrechter in kinderopvangtoeslagzaken) voert een eigen reflectie uit. Deze wordt later dit jaar gepubliceerd.

 3. Vanaf 1 februari 2022 behoort faxen met de Rechtspraak tot het verleden. Het traditionele faxverkeer maakt dan plaats voor Veilig Mailen. Hiermee kan vertrouwelijke informatie versleuteld en veilig worden gedeeld via e-mail. De Rechtspraak moest op zoek naar een alternatief, omdat KPN volgend jaar stopt met de ISDN-dienstverlening voor traditioneel faxen. Veilig mailen heeft dezelfde juridische status als het faxverkeer nu. De komende jaren gaat de Rechtspraak gefaseerd per zaakstroom over naar een digitale procedure die voldoet aan alle eisen die daarvoor gelden op basis van het Besluit elektronisch procederen.

  30 duizend faxen per maand

  Het vervangen van het volledige faxverkeer is een flinke operatie. Op dit moment ontvangt de Rechtspraak iedere maand nog zo’n 30.000 faxen en verstuurt er ongeveer 3.500. Door het coronabeleid en het thuiswerken is in 2021 wel een afname van het faxverkeer met zo’n 30 procent zichtbaar. Het gebruik van Veilig Mailen is tegelijkertijd met ongeveer 50 procent toegenomen.
  De voorbereidingen om deze overgang soepel te laten verlopen zijn inmiddels gestart. Verdere informatie en communicatie hierover volgt de komende maanden.

  Veilig Mailen met en zonder abonnement

  Iedereen kan vanaf dit najaar een veilig mailcontact starten met een gerecht via een link op Rechtspraak.nl. Deze link komt op de contactpagina van het gerecht waarnaar je vertrouwelijke informatie wilt sturen. Met Veilig Mailen wordt gegarandeerd dat e-mailverkeer heeft plaatsgevonden tussen de juiste partijen. En net als bij faxverkeer krijgt de afzender een ontvangstbevestiging met datum en tijdstip.

  Voor professionele partijen die geregeld faxen met de Rechtspraak kan het efficiënter en gebruikersvriendelijker zijn om een abonnement af te sluiten met een leverancier van Veilig Mailen. Voorwaarde is wel dat deze leverancier dan voldoet aan de NEN-norm NTA 7530. Deze kwaliteitsnorm wordt nog dit jaar van kracht.

  Meer informatie

  Voor meer informatie kijkt u op de pagina over Veilig mailen met de Rechtspraak op rechtspraak.nl. Met vragen over deze wijziging kunt u ook terecht bij uw rechtbank of bij het Rechtspraak Servicecentrum.
 4. Vanaf aanstaande zaterdag (25 september) worden er geen coronabeperkingen meer gesteld aan de toegang tot gerechtsgebouwen en zittingszalen. De Rechtspraak heft de bestaande beperkingen op als gevolg van de door het kabinet aangekondigde versoepelingen, waaronder het loslaten van de anderhalvemeternorm.

  Loslaten anderhalvemeternorm

  Publiek en pers zijn vanaf zaterdag zonder beperkingen welkom in onze gerechtsgebouwen. Het huidige systeem van aanmelden door belanghebbenden, publiek en pers komt te vervallen. De spatschermen en handdesinfectiepompjes in gebouwen blijven vooralsnog. Datzelfde geldt voor de looproutes. Ook wordt aan bezoekers van een gerechtsgebouw gevraagd om zich te blijven houden aan de basisregels, zoals thuisblijven bij klachten.

  Geen coronatoegangsbewijs

  De Rechtspraak valt niet onder de door het kabinet genoemde onderdelen (horeca, evenementen, kunst en cultuur) van onze samenleving, waarvoor een coronatoegangsbewijs verplicht is. Het dragen van mondkapjes door bezoekers van gerechtsgebouwen blijft ook vanaf 25 september niet verplicht, maar is wel toegestaan.

  Meer informatie over corona en de Rechtspraak

 5. 150 miljoen euro per jaar extra nodig om rechtspraak op hoog niveau te houden

  ‘Het nieuwe kabinet moet fors investeren in de rechtsstaat, wil Nederland kunnen blijven rekenen op rechtspraak van hoog niveau.’ Dit zegt Henk Naves, voorzitter van de Raad voor de rechtspraak, in reactie op de Prinsjesdagstukken die vanmiddag zijn gepubliceerd.

  Naves: ‘In de Miljoenennota en rijksbegroting worden op dit vlak geen grote stappen gezet, behalve als het gaat om de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Het demissionaire kabinet legt de bal bij zijn opvolgers. Hun opdracht is duidelijk: zorg dat de Rechtspraak kan rekenen op een stabiele en robuuste begroting, en versterk de rechtsstaat ook in immateriële zin.’

  150 miljoen

  De Rechtspraak vraagt de politiek om een structurele investering van 150 miljoen euro extra per jaar. Dit geld is nodig om extra rechters op te leiden zodat werkvoorraden kunnen worden teruggedrongen en mensen daardoor minder lang hoeven te wachten op de uitkomst van hun rechtszaak. Ook zijn investeringen noodzakelijk om met verdere digitalisering en innovatie de toegang tot de rechter te verbeteren, bijvoorbeeld met toegankelijkere communicatie en vormen van maatschappelijk effectieve rechtspraak, zoals wijkrechtspraak en andere initiatieven om rechtspraak dichter bij de burger te brengen. Naves: ‘Vandaag is door het demissionaire kabinet een eerste stap gezet op het gebied van ondermijning. Maar rechtspraak is meer dan alleen strafrecht.’

  Stabiliteit

  Naves roept de politiek daarnaast op om te zorgen voor een stabiele begroting. ‘Om ons werk goed te kunnen doen, moeten we kunnen rekenen op voldoende financiering. Onze begroting moet niet onder druk van bezuinigingen fluctueren. Wil de rechter maatschappelijke ontwikkelingen kunnen bijbenen, dan moeten we als maatschappij de knip trekken en bereid zijn dat te blijven doen. Je kan niet met een onsje minder rechtsstaat als het bijvoorbeeld economisch tegenzit.’

  Ondermijning

  Naves: ‘De eisen die de samenleving aan ons stelt zijn – terecht – hoog. Rechtszaken worden steeds complexer en tijdrovender. Dat heeft allerlei oorzaken en speelt in alle rechtsgebieden.’ De voorzitter wijst bijvoorbeeld op de intensivering van de aanpak van ondermijnende criminaliteit. Vandaag kondigde het kabinet aan hiervoor extra geld vrij te maken. ‘Zeer terecht dat aandacht is voor de problematiek, ook in de troonrede van de koning. Maar laten we niet vergeten dat rechtspraak hierbij een belangrijke rol speelt. Door ondermijning harder aan te pakken, zullen er meer (vaak ingewikkelde) rechtszaken volgen. Een tijdige behandeling van deze zaken is voor zowel verdachten, slachtoffers als samenleving van groot belang.

  Democratische rechtsorde

  ‘Dat we geld tekort komen, is evident. Maar er is meer nodig. De democratische rechtsorde moet dringend worden versterkt, alleen al om gebeurtenissen als de toeslagenaffaire in de toekomst te voorkomen. Niet voor niets klonk deze boodschap ook door in de troonrede.’ Volgens de voorzitter van de Raad moet het recht op een eerlijk proces een plaats krijgen in de Grondwet. Daarnaast zou het goed zijn als de rechter de mogelijkheid krijgt om in rechtszaken wetten te toetsen aan die Grondwet. Op dit moment is dit niet mogelijk en zijn burgers aangewezen op internationale verdragen om hun grondrechten veilig te stellen. Naves: ‘Het is een van de grotere wijzigingen die wij voorstellen. Het draagt bij aan betere rechtsbescherming en een goede wisselwerking tussen macht en tegenmacht, zodat de kwaliteit van wetgeving beter wordt gewaarborgd.’ Ook breekt de Rechtspraak een lans voor lagere griffierechten in zaken met een klein financieel belang (vaak met betrekking op het mkb en schuldenproblematiek) en in zaken van burgers met een groot financieel belang (bijvoorbeeld aardbevingszaken). ‘Het is in dit licht goed nieuws dat het kabinet geld vrijmaakt voor de sociale advocatuur. De deur van de rechtsstaat moet voor iedereen openstaan, zoals de koning vanmiddag ook in zijn troonrede uitsprak. Professionele procesvertegenwoordiging kan het verschil maken tussen recht en onrecht. Een adequate gesubsidieerde rechtsbijstand zorgt dat de toegang tot de rechter ook voor mensen met minder financiële middelen bestaat.’

  Jeugdrecht

  De voorzitter van de Raad voor de rechtspraak is benieuwd naar de verdere invulling van de vandaag gepresenteerde plannen. Naves: ‘Investeren is nodig, maar het gaat uiteindelijk om het effect in de praktijk. Met name de ontwikkelingen op het gebied van de jeugdzorg – waar het kabinet geld voor vrijmaakt – volgen we scherp, want we maken ons grote zorgen over de problemen die daar spelen.’

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage