www.rechtspraak.nl

Alle landelijke nieuwsberichten van de Rechtspraak
 1. Aanvulling in faillissementswet moet voorkomen dat (deels) levensvatbare bedrijven failliet worden verklaard

  Er is voor het eerst uitspraak gedaan in zaken die onder de nieuwe ‘Wet homologatie onderhands akkoord’ (WHOA) vallen. Deze aanvulling in de faillissementswet geldt vanaf 1 januari 2021 en moet voorkomen dat bedrijven failliet worden verklaard terwijl zij nog wel (deels) levensvatbaar zijn. Daarbij kunnen ondernemingen, hun schuldeisers en aandeelhouders bij een dreigend faillissement een bindend onderhands akkoord sluiten. Als dit akkoord wordt bekrachtigd door de rechter, geldt het voor alle schuldeisers. Schuldeisers die niet met het akkoord hebben ingestemd, kunnen worden gedwongen door de rechtbank om akkoord te gaan.

  Faillissement afwenden

  Een onderhands akkoord kan een manier zijn om schulden te herstructureren en zo een faillissement af te wenden. Pas als de rechter oordeelt dat het akkoord aan alle wettelijke eisen voldoet, is het akkoord bindend. In het procesreglement op rechtspraak.nl (pdf, 419,5 KB) is onder meer te lezen hoe betrokken partijen een verzoek met betrekking tot de homologatie van een onderhands akkoord kunnen indienen bij de rechtbank.

  Twee uitspraken

  De twee zaken waarin afgelopen vrijdag door de rechtbanken Amsterdam en Den Haag uitspraak is gedaan, worden gepubliceerd in het uitsprakenregister. De zaak van de rechtbank Den Haag is al gepubliceerd. De zaak van de rechtbank Amsterdam wordt dat zo snel als mogelijk.

 2. Ongeveer 3900 bedrijven, organisaties en individuen failliet verklaard

  Rechtbanken hebben vorig jaar een uitzonderlijk laag aantal faillissementen uitgesproken. Het ging in 2020 om ongeveer 3900 faillissementen*. Driekwart daarvan waren rechtspersonen en een kwart natuurlijke personen. In 2019 werden veel meer faillissementen uitgesproken: 4776 in totaal. Dit blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak.

   

  De hoeveelheid uitgesproken faillissementen is sterk afhankelijk van economische ontwikkelingen en daalt al jaren. Zo werden in 2009, ten tijde van de kredietcrisis die destijds de wereld in zijn greep hield, ruim 11 duizend faillissementen uitgesproken. Maar met de coronacrisis in het achterhoofd is het lage aantal faillissementen in 2020 opvallend te noemen. Het zijn voor veel mensen en ondernemingen financieel zware tijden. Een stijging van het aantal faillissementen lijkt dan aannemelijk, maar het tegendeel is op dit moment het geval. De oorzaak het lage aantal faillissementen is niet onderzocht en het is nog te vroeg om conclusies te trekken.

  Wel valt op dat er op dit moment relatief weinig partijen het faillissement van een schuldenaar aanvragen. Het aantal faillissementsrekesten is de afgelopen periode opvallend laag. Bovendien is in de Algemene regeling zaaksbehandeling Rechtspraak (onder 2.3) aangegeven dat de rechter bij de inhoudelijke beoordeling van een faillissementsaanvraag naar alle relevante omstandigheden zal kijken, waaronder ook de coronacrisis en de daarmee samenhangende (economische) situatie. Dit leidt er toe dat rechters op dit moment ondernemingen die in de kern gezond zijn, niet snel failliet zullen laten gaan. Mogelijk spelen ook de steunmaatregelen van de overheid een rol bij de daling.

  Hoe verloopt een faillissement?


  Als een bedrijf of persoon rekeningen niet meer betaalt, kan een faillissement worden uitgesproken door de rechtbank. Als een bedrijf of persoon failliet wordt verklaard, benoemt de rechtbank een curator. De curator onderzoekt of een doorstart mogelijk is, beheert en verkoopt zo nodig de bezittingen van de failliete boedel. De curator zorgt er vervolgens voor dat, binnen wettelijke regelingen, aan de schuldeisers kan worden uitgekeerd of dat een burger kan worden toegelaten tot een wettelijke schuldsanering.

  Open data

  De faillissementscijfers worden maandelijks gepubliceerd en zijn ook beschikbaar als open data. Daarnaast worden alle uitgesproken faillissementen opgenomen in het openbare Centraal Insolventieregister.

  Meer informatie: Faillissementscijfers

  *Aan het einde van elk jaar worden de faillissementcijfers door de rechtbanken aan extra controles onderworpen waardoor deze nog licht kunnen veranderen. Daarom wordt op dit moment geen exact aantal voor 2020 genoemd.

 3. Aantal minderjarigen schuldig aan moord en doodslag lijkt juist te stijgen

  Het aantal minderjarigen dat als verdachte van een misdrijf voor de rechter komt, neemt af. Dat blijkt uit cijfers van de Raad voor de rechtspraak. Vorig jaar behandelde de rechter bijna 5.800 zaken met een minderjarige verdachte, terwijl dat er 5 jaar geleden nog ruim 6.800 waren.

  In 2020 zijn er door de coronacrisis minder strafzaken behandeld. De daling van misdrijfzaken met een minderjarige verdachte die dit jaar te zien is, is ongeveer gelijk aan de daling van het totale aantal behandelde zaken. Tot en met november van dit jaar behandelde de rechtbank bijna 4.600 misdrijfzaken met een minderjarige verdachte. Daarmee blijft het aantal zaken dit jaar percentueel gelijk aan vorig jaar.

  Jaar

  Aantal

  20156833
  20166791
  20176699
  20185716
  20195773
  20204575*

  Tabel: Aantal misdrijfzaken met minderjarige verdachten.

  *t/m november 2020

  Internet

  Waarom 18-minners minder worden berecht voor misdrijven (waaronder bijvoorbeeld diefstal, mishandeling en openlijk geweld) is niet onderzocht. Wel is het een dalende lijn die in heel Europa is te zien. ‘Een oorzaak zou kunnen zijn dat jongeren tegenwoordig veel achter de computer zitten en minder op straat rondhangen’, zegt kinderrechter Susanne Tempel. ‘Die sterke vertegenwoordiging op het internet zou wel weer tot gevolg kunnen hebben dat deze groep steeds vaker dader is van cybercrime, maar ook dat is niet met zekerheid te zeggen.’

  Overtredingen

  Het aantal overtredingen, zoals te hard rijden op een brommer, vissen zonder vergunning of het overtreden van coronaregels, schommelt sterk. Maar ten opzichte van 5 jaar geleden is ook daar een afname zichtbaar. Kantonrechters behandelden in 2019 bijna 4.000 overtredingen door minderjarigen. In 2015 waren dat er bijna 5.500. In 2020 zijn als gevolg van de coronacrisis veel minder kantonzittingen geweest, waardoor een vertekend beeld zou ontstaan als we hier cijfers over 2020 opnemen.

  Moord en doodslag

  Opvallend is dat het aantal minderjarigen dat schuldig is bevonden aan moord en doodslag, of een poging daartoe, de laatste jaren wel lijkt te stijgen. In 2015 halveerde het aantal zaken ten opzichte van 2010, van 98 naar 50 zaken. Die dalende trend zette zich door tot 2016. In dat jaar werden 26 minderjarigen schuldig bevonden aan één van deze delicten. De afgelopen jaren is echter weer een stijging zichtbaar. In 2019 zijn in totaal 49 minderjarigen door de rechter schuldig bevonden aan moord, doodslag of een poging daartoe. Eind november van dit jaar stond het aantal op 46.

  Rechter Susanne Tempel vermoedt dat het aantal steekincidenten aan het toenemen is in de zaken die zij ziet. ‘Dat zou een mogelijke verklaring kunnen zijn van de lichte toename in de moord- en doodslagcijfers. De groep minderjarigen die een delict plegen neemt af, maar het lijkt er dan op dat de delicten die gepleegd worden in ernst aan het toenemen zijn.’

  JaartalAantal
  201098
  201195
  201265
  201350
  201442
  201550
  201626
  201729
  201844
  201949
  202046*

  Tabel: Aantal zaken waarin minderjarigen schuldig zijn bevonden aan (poging tot) moord of doodslag.

  *t/m november 2020

  Berechting van jonge verdachten

  Jongeren van 12 tot 18 jaar worden in beginsel berecht volgens het jeugdstrafrecht. Dat kenmerkt zich door een pedagogische aanpak en heeft tot doel jonge daders bij te sturen, zodat ze stoppen met het plegen van strafbare feiten. Vanaf 18 jaar geldt het strafrecht voor volwassenen, dat meer op vergelding is gericht. De rechter kan bij jongeren van 16 tot 23 afwijken van die strikte scheiding als hij vindt dat dat beter aansluit bij hun geestelijke ontwikkeling.

  Meer weten over berechting van jonge verdachten? Bekijk onze themapagina.

 4. Met ingang van 1 april 2021 bevatten de landelijke procesreglementen voor civiele dagvaardingszaken en voor verzoekschriftprocedures in handels- en insolventiezaken bij de gerechtshoven limieten voor het aantal bladzijden van processtukken.

  Het aantal pagina’s verschilt per soort processtuk. Een overzicht:

  Soort processtukLimiet in pagina's
  memorie van grieven en van antwoord25
  memorie van grieven en van antwoord in incidenteel hoger beroep15
  overige memories en akten15
  beroepschrift en verweerschrift25
  beroepschrift en verweerschrift in incidenteel hoger beroep15
  overige processtukken in verzoekschriftprocedures15

  In geval van juridische of feitelijke complexiteit kan een partij het gerechtshof verzoeken om een processtuk van grotere omvang te mogen indienen, waarop zo spoedig mogelijk en met inachtneming van de belangen van partijen zal worden beslist.

  Beheersbaar

  De limieten worden ingevoerd om de omvang van procesdossiers beheersbaar te houden. Door steeds grotere processtukken neemt de behandeltijd per zaak toe, wat leidt tot druk op doorlooptijden. Verder hebben te lange processtukken ongewenste gevolgen voor partijen, raadsheer én advocaat. De raadsheer en advocaat van de wederpartij zijn te veel tijd kwijt met het lezen en doorgronden van een te lang processtuk. Het risico bestaat dat het gerechtshof belangrijke details over het hoofd ziet of de stukken anders uitlegt dan partijen. Het beginsel van hoor en wederhoor komt onder druk als de wederpartij het zich financieel niet kan veroorloven om haar advocaat extra tijd te laten besteden aan de reactie op een te lang processtuk. Kernachtige processtukken zijn daarom in het belang van een tijdige, zorgvuldige rechtspraak en van allen die daarbij betrokken zijn.

  Toegelicht

  Limieten zijn in het buitenland niet onbekend. Zo hanteert het Hof van Justitie van de Europese Unie al jaren beperkingen in de omvang van de processtukken. De invoering van de nieuwe regels is eerder dit jaar toegelicht in het dekenberaad.

  Hieronder de procesreglementen zoals deze zullen luiden per 1 april 2021:

  Bekijk hier het Landelijk procesreglement voor civiele dagvaardingszaken bij de gerechtshoven (pdf, 613,5 KB).

  Bekijk hier het Procesreglement verzoekschriftprocedures handels- en insolventiezaken gerechtshoven (pdf, 856,7 KB).

 5. Vanaf 1 januari 2021 geldt het ‘Besluit elektronisch procederen’ (Bep). De gevolgen van dit besluit voor digitale procedures zijn nu nog beperkt. Wel bespaart het procespartijen in sommige gevallen al nazending van stukken per post. Het Bep maakt het de komende jaren vooral mogelijk om in civiele en bestuursrechtelijke procedures papierloos te gaan procederen. Hiermee is het Bep de basis voor het project digitale toegankelijkheid civiel recht en bestuursrecht.

  Kader voor digitaal procederen

  Het Besluit elektronisch procederen (Bep) geeft een regelgevend kader voor vrijwillig en verplicht elektronisch procederen in het civiele recht en het bestuursrecht. Er staat onder andere in aan welke eisen een digitaal systeem voor elektronisch (digitaal) procederen moet voldoen. Het Bep vervangt daarmee het Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht. Dat gold bijvoorbeeld voor verplicht digitaal procederen in asiel- en bewaringszaken. Inhoudelijk levert het Bep geen veranderingen op voor deze procedure.

  Belangrijk voor plannen digitaal procederen bestuursrecht en civiel recht

  Het Bep is vooral belangrijk om de plannen van de Rechtspraak voor digitaal procederen in het civiel recht en bestuursrecht in de praktijk te kunnen brengen. De Minister voor Rechtsbescherming heeft in oktober, naar aanleiding van het BIT-onderzoek, zijn vertrouwen uitgesproken voor die plannen. Door het Bep kan de Rechtspraak per zaakstroom starten met vrijwillig digitaal procederen. Voor civiele procedures ontbrak daarvoor namelijk een algemene maatregel van bestuur (amvb). Met het Bep wordt voorzien in die amvb. De Rechtspraak gaat de digitalisering de komende jaren stapsgewijs en beheerst invoeren.

  Familie en Jeugd: minder stukken nasturen

  Voor enkele zaakstromen biedt het Bep nu al voordelen. Zo worden in de familieketen digitaal stukken uitgewisseld in bijvoorbeeld zaken over de Wet verplichte ggz en de Wet zorg en dwang. Ook in de jeugdketen wisselt de Rechtspraak digitaal stukken uit met onder andere de Raad voor de Kinderbescherming en jeugdinstellingen. Bijvoorbeeld over ondertoezichtstellingen en uithuisplaatsingen. Tot nu toe moesten ketenpartners en de Rechtspraak die stukken per post nasturen als ze digitaal verzonden waren. Vanaf 1 januari 2021 hoeft dat niet meer.

  Veilig Mailen: wél stukken nasturen per post

  Stukken die via Veilig Mailen zijn verzonden moeten nog steeds per post worden nagezonden. Veilig Mailen is namelijk geen digitaal systeem voor gegevensverwerking in de definitie van het Bep. De mogelijkheid om veilig te mailen is een van de maatregelen die de Raad voor de rechtspraak heeft genomen om zaken zoveel mogelijk te laten doorgaan tijdens de coronamaatregelen. Advocaten en andere procespartijen kunnen Veilig Mailen ook in 2021 blijven gebruiken om tijdens de coronamaatregelen makkelijk en veilig vertrouwelijke informatie sturen. Ook kunnen advocaten zich nog steeds aanmelden voor het beveiligde mailplatform van de Rechtspraak.

  Vervanging voor fax?

  In oktober 2021 stoppen de telecomproviders naar alle waarschijnlijkheid met de ondersteuning van de fax. De Rechtspraak bekijkt en is met de omgeving in gesprek om te onderzoeken welke gelijkwaardige alternatieven voor de fax mogelijk zijn. Veilig Mailen is één van de oplossingen die daarbij onderzocht wordt. Mogelijke oplossingen worden aan het Presidenten-Raad-Overleg (PRO) in 2021 voorgelegd ter besluitvorming.

  Gebruik in combinatie met andere Veilig Mailen-oplossingen

  De Rechtspraak gebruikt ZIVVER al enige tijd als Veilig Mailen-voorziening. Het is nu nog niet mogelijk om met andere Veilig Mailen-oplossingen te mailen met de rechtspraak. Om te komen tot een norm (technisch advies) voor Veilig Mailen voert de Rechtspraak gesprekken met leveranciers en ketenpartners. De bestaande norm voor ‘Veilige e-mail in de zorg’ wordt daarbij als uitgangspunt genomen.

Deze website maakt gebruik van cookies.

We gebruiken alleen cookies om anonieme statistieken bij te houden, Lees meer

Oké, geen probleem.

Cookiewetgeving 
Wij maken op deze website gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina’s van deze website wordt meegestuurd en door u browser op de harde schrijf van uw computer wordt opgeslagen. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd worden.

Gebruik van sessiecookies
Met behulp van een sessiecookie kunnen wij zien welke onderdelen van de website u met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen onze dienst daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra u uw webbrowser afsluit.

Google Analytics
Via onze website wordt een cookie geplaatst van het Amerikaanse bedrijf Google, als deel van de Analytics-dienst. Wij gebruiken deze dienst om bij te houden en rapportages te krijgen over hoe bezoekers de website gebruiken. De informatie die Google verzamelt wordt zo veel mogelijk geanonimiseerd. Uw IP-adres wordt nadrukkelijk niet meegegeven. Google stelt zich te houden aan de Safe Harbor principles en is aangesloten bij het Safe Harbor-programma van het Amerikaanse Ministerie van Handel. Dit houdt in dat er sprake is van een passend beschermingsniveau voor de verwerking van eventuele persoonsgegevens.

In- en uitschakelen van cookies
Meer informatie omtrent het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kunt u vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van uw browser.

Meer informatie over cookies?
Op de volgende websites kunt u meer informatie over cookies vinden:
 
www.cookierecht.nl 
www.opta.nl 
www.consuwijzer.nl

 

Klik hier >> om verder te gaan naar de homepage