Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK)

Per 1 juli 2012 is de Wet Normering Buitengerechtelijke Incassokosten (WIK) in werking getreden.

De WIK heeft als doel totale duidelijkheid te verschaffen over de verschuldigdheid van en de hoogte van de incassokosten. Van deze wet kan niet ten nadele van de consument (natuurlijke personen niet handelende in de uitoefening van een beroep of bedrijf) worden afgeweken. Het betreft hier dan ook dwingend recht.

Wanneer heeft u recht op vergoeding van incassokosten (hieronder vallen ook administratiekosten en dossierkosten)? Indien

 1. U vanaf 1 juli 2012 een goed of dienst heeft geleverd en u de consument daarvoor hebt gefactureerd ('de vordering is opeisbaar').
 2. De consument niet binnen de overeengekomen termijn heeft betaald ('in verzuim is met betalen').
 3. Er door u aan de consument een aanmaning is verstuurd, waarin u vermeldt;
  • Dat de consument nog een termijn heeft van 14 dagen om de vordering te voldoen
  • Dat u ná het verstrijken van die termijn incassokosten verschuldigd zijn, waarbij u de hoogte van de incassokosten moet vermelden
  • Dat indien u niet BTW-plichtig bent de invorderingskosten zullen worden verhoogd met BTW indien u de vordering aan Kerckhoffs & Lasonder uit handen geeft na het verstrijken van de 14 dagen.

Dit houdt in dat u, naast de andere hierboven vermelde verplichte inhoud, de hoogte van de gevorderde incassokosten moet vermelden in uw aanmaning, waarbij de WIK aangeeft dat deze incassokosten maximaal mogen bedragen:

 • 15% over eerste € 2500,00 van de vordering, met een minimum van € 40,00;
 • 10% over de volgende € 2500,00 van de vordering;
 • 5% over de volgende € 5000,00 van de vordering;
 • 1% over de volgende € 190.000,00 van de vordering;
 • 0,5% over het meerdere van de vordering, met een maximum van € 6775,00.

Omdat deze wet het nodige rekenwerk met zich meebrengt, staat er op onze home pagina een button "Incassokosten berekenen" waarmee de incassokosten snel voor u worden berekend.


Voorbeeld tekstfragment;

"U bent in verzuim met betaling en wij geven u bij deze alsnog de gelegenheid om binnen veertien dagen vanaf de dag nadat deze aanmaning bij u is bezorgd  de vordering aan ons te voldoen, bij gebreke waarvan wij gerechtigd zijn de vordering te verhogen met de wettelijke incassokosten ad € .........." (bijvoorbeeld: ".....de wettelijke incassokosten ad € 100,00")

Wanneer u of uw bedrijf niet BTW-plichtig is, dient u te vermelden:

"....de wettelijk incassokosten ad € ....... De invorderingskosten zullen worden verhoogd met de daarover verschuldigde BTW wanneer de vordering door ons uit handen wordt gegeven aan Kerckhoffs & Lasonder Gerechtsdeurwaarders."